Persondatapolitik

Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  6. Opbevaring af dine personoplysninger
  7. Retten til at trække samtykke tilbage
  8. Dine rettigheder
  9. Klage til Datatilsynet

 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

 

Med venlig hilsen

Anette Grønbek

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Anette Grønbek er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

El Fyn A/S

Kratholmvej 41

5260 Odense S

CVR-nr.: 28843909

Telefon: 66169121

Mail: kontor@el-fyn.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At kunne tilbyde og sælge vores produkter og tjenester til dig som kunde

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Opfyldelse af aftalen/kontrakten med dig som kunde samt bogførings- og skatteretlige regler.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er opfyldelse af aftalen og/eller en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige, dvs. regler i eks. bogføringsloven og andre skatteregler, der kræver at vi registrerer oplysninger om dig som kunde.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

E-conomic, Ordrestyring

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De kommer enten direkte fra dig ved henvendelse til os, eller igennem mellemled f.eks. viceværter eller andre håndværkere som beder os udføre arbejde for dig.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at vi overholder bogføringsloven som anfører at oplysninger skal gemmes i 5 år.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klageret til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.